Publicerat inom vindkraftteknik

Tilltänkta tillgängliga VKV V162 på 62 MW kräver en nyttjandegrad om 56% jfrt med Skånemedelvärdet om 29% samt ger dominans av sällan skådat slag över slott och koja

1468 st. 15-35-MW-VKV med nyttjandegrad, 34%, p.g.a. flöjling, nedisning och vindvakar finns bara på ritbord, utan grundläggningsmetod m.h.t. istryck och stora djup.

När röken stiger rakt upp en midvinterdag krävs 3200 batterier för 24 miljarder kr för att kompensera f.d. Barsebäcksverken - under ca 4 s (0,000001/8•8800•3600).

Minskande temperaturskillnad mellan poler och tropisk zon, som drivkraft för lågtryck minskar vinden i sin tur verifierat medelst Energimyndighetens prognos MIUU2011

Energimyndigheten överdriver vindstyrkan varför Sjollen, jämfört med uppmätt på Lillgrund och effekt 300 MW, endast kan ge 1,0 TWh/år jämfört prospektets 1,3 TWh/år.

Under 10 år spillde Forsmo kraftverk vatten vid vårfloden, men 2021 nästan varje vecka - även i smällkall midvintern - och så har det fortsatt i 2022, trots nollrisk

M.h.t. säkerheten får vatten i Norrlandsälvarna släppas förbi dammar, som redan har överfyllts, då VKV-el äger företräde, med ”vårflod” som följd dvs. spilld energi.

Felaktigt påstås reglerkraft vara 30 GW, medan vattenkraften bara utgör 13,3 GW, så vindkraft, med full effekt, tas nog med – med 16,3 GW enligt SVK – netto 1,3 GW.

Med dubbel CO2-påverkan är krav på Klimatlagen en paradox – CO2-påverkan tillkommer därtill även för dyrt kablage till land, kablar på land och dito till kontinenten

Befolkning fördrivs med uppblåst vindstyrka för 230 m höga 6-MW-verk 660 m från bostäder – obeboeliga, utom på sommaren, med mindre blåst och absorberande vegetation

VKV ökar olja för cementtillverkning (0,7 ggr betongvikten som CO2-effekt), epoxiblad (10 ggr CO2) samt olja, som reglerenergi (3,3 ggr CO2) dvs. Mission Impossible.

Ca 1,1 TWh/v. 50 betyder 60% nyttjandegrad (1111000/(7*24*11000)*100), vilken inte ens nås vid Nya Zeeland – t.ex. 17-18/12-21 var 3,3% nyttjandegrad för 942 VKV här

”VKV” Sol nr 2257 angavs rekordet 107 kWh/d. m² solcellsyta medan riktiga 824 VKV d. 18/12-21 hade med ökande effekt minskande produktion (max 4,0 kWh/d. m² svepyta)

Is bildas på bullerdämpande ”hajtänder” med, dels stillestånd, dels, som efter 5 år på Grännaberget, tappade tänder, som följd, samt krav på att värma upp växellådan

För att hålla oljan varm och turbinbladen i rörelse tär VKV på elkraftbalans med ca en procent, vid stiltje - behöver svängmassa för att hålla frekvensen – vid blåst

Nya VKV medför c/c-avstånd ned till två (2) ggr turbindiametern jfrt med fem (5) ggr dito för 10 år sedan, följt av minskande nyttjandegrad och nu stagnerande vindel

För att täcka upp minskad rotationsenergi, då kärnkraft avvecklas, krävs alternativ för att hålla frekvensen 50 Hz, t.ex. gasturbiner, vilka oftast drivs med oljegas

Ansökningar om 330 TWh/år ger 10000 10-MW-VKV med c/c 30 m runt Skånes 300-km-kust vid nyttjandegraden 38% till en kostnad av 2000 mdkr – elkonsumenterna får notan.

Med bl.a. VKV ökande CO2-utsläpp i anläggningsfasen, ca 15 ton materialuttag per EU-capita och år 2018 och dubbleringstakten 40 år, omöjliggör noll CO2-utsläpp 2040.

Med 990 m mellan verk jfrt med 1400 m angivna i prospektet, samt överdriven vindstyrka jfrt med Lillgrunds, medför 1,0 TWh/år energifångst i st.f. angivna 1,3 TWh/år

Plasterosion faller med regnet ned ganska nära verken, men m.h.t. de stora djup som råder på platsen, så förs den med strömmen längs hela västkusten - under ca 20 år

Efter 12 år sjunker nyttjandegraden så mycket, att turbinblad på VKV måste slipas och tvättas på plats, medan tvätthallar nyttjas för bilar m.h.t. farliga utsläpp.

Efter ståltorn störtat i Jörn satsar Vestas på trätorn, ca 40 m i roten. Med NVs mål om 100 TWh/år, nyttjandegrad 32% 2020, så krävs ett års svensk export av sågat.

Lättvikttornet, kopia av Tour Eifel, böjer ut 5 m vid 5 m/s vind och får då stängas. Samma sak för 300-m-trätorn – tål inte vind. Fundamentsbredd blir därtill enorm.

En generator kan ge energi, vid vindstilla, med glykol uppumpat i tornet. Vindelpriset höjs ändock, för reglerkraft och elledningar ingår inte i kalkylen över vindel

40 VKV påstås upprepat i samrådsunderlag tillhandahålla datajätten med miljövänlig el men datajätten slår ifrån sig, att de har något med prospekteringen att skaffa.

Hajtänder skruvades på turbinblad i Hishult men dom M3484-16, sid. 30, för VKV på Grännaberget visar att tänderna tappas efter 5 år med +3 dB(A) ökad källbullernivå.

För brandspridning viktig nattfukt (dagg) torkas ut av vindkraften, bl.a. i Kalifornien, med endast femtondel av elen från vind, men med förödande bränder, varje år.

Viss faktakontroll borde ske på SVT före det att värstingtornet i Varberg publicerades – 110 m där passerades 1980 med 180 m i USA. CO2-vinst överdrivs (bild intill)

MIUU 2011 ger ca 0,25 m/s för hög vindhastighet. Mätning på Näsudden ger för 80 m 8,1 m/s (MIUU: 8,4) 100 m 8,4 m/s (MIUU: 8,7) samt 120 m: 8,7 m/s (MIUU: 8.9 m/s).

Vägar för 800 Mkr omoderna med dubbelt så stora turbiner nu, vilka kräver dubbelt inbördes avstånd, för annars sänks nyttjandegraden av vindvakar, se länk sid. 5.

Verket no 16 på bortblåst vindkraftskarta för Hakefjord utåt Vinga, Göteborgs Stad, gav 45 GWh under 6 år till ett elpris av 5 kr per kWh – skattebetalarna får notan

Rapporter 2016-2019 i huvudsak om vindkraft sökbara via Libris

Rapporter 2007-2011 i huvudsak om vindkraft sökbara via Libris.

Rapporter 2011-2015 i huvudsak om vindkraft sökbara via Libris

Energimyndigheten har numera annullerat Ljungbys Riksintressen vindkraft det blåser för lite (mindre än 7,2 m/s på 120 m över träden).

Åldring av växellåda och turbinblad med lagerskador resp. kavitationsfenomen beaktas inte varför ett extrakrav om 5 dB(A) är befogat så länge intet annat kan påvisas