Publicerat inom vindkraftsveto

Även Klintaberget stoppas efter tvåårig kamp för god livsmiljön undan symbolkraften, vars sol och vårande snart nog avslöjas i kommun efter kommun - utom i broarnas.

Storgrundets avstånd till bostad blev med vindkraftstumstock mätt 11 km jfrt med Storjungfruns 4,4 km – spårvagnsmodell gav 40 dBA jfrt med 50 dBA med SNVs 2002 Hav.

Symbolkraften lättviktare jämfört med Torsbys vattenkraft, VKV med buller för frusen mark > 40 dBA påverkande minst 13 bostäder - även med LF-buller - vid trähusvägg

Gränsen satt mellan Gävle och Söderhamn i avvaktan på Ja även från Söderhamn – utan beaktande av ackumulerat buller från bägge stationerna beräknat med SNV2002 Hav.

Epsilons 184 VKV hindrar FM, och stoppas ihop med drygt 400 st andra symboler i Östersjön, medan 600 havs-VKV vid Öland: Anemone, Aurora och södra Gotlands, kvarstår

Massiv bullermatta över Storjungfrun och hela kusten beräknad med Naturvårdsverkets modell för havsvindkraft till skillnad från prospektörs spårvagnsmodell NORD2000.

Att stänga norra Europas vitalaste farleder med 20 VKV skadar såväl försvaret som näringslivet, där Kävlinge kn redan har sagt nej, följd av Öckerö i ett likn. fall.

Ingen kn har, på två (2) år, sagt Ja till VKV, men Habo kn vill, med en ny översiktsplan, satsa på VKV-el, som förment mer säker, än vattenkraftverksel från Norrland

Beslutsfattande mynd. och domstolar saknar, för att kontrollera bullerfusk, WindPro, men för fusk med bildmontage, med verk bakom träd, etc, behövdes bara glasögon.

Tolv 270-m-havsvindkraftverk för mycket, även för C, varefter S och V avstod från att rösta i KF – ännu en bit av Hultsfreds oskattbara natur räddat under vindkraft.

Bolaget beräknade buller för 7-MW-verk efter vindkartering enligt Vindlov (nyttjandegraden 55%) dvs. högre än Nordsjöns - 10-MW-verk krävs vid Köpings korrekta 38%.

Prospekterat 77 VKV ”bidde” 32 i ansökan varav 14 direkt rendera veto med räddning av livsmiljö, flora och fauna som följd, och av elbrist, som stävjs på klokare vis

Modernt Baggböleri initierat av jäv på högsta rikspolitiska och skogspolitiska nivåer vetostoppas av Alliansen på lokal nivå till försvar av god livsmiljö och natur.

Hundratals bostäder inom 4 gånger höjden från verk med > 40 dBA stoppar verk efter verk med totalt 183 st. i ö-plan där 40,4 dBA mäts efter vindkraftens egenkontroll

Ovärderlig natur i Svarteskogen och längst Stråkens strand, räddas, samt ”dunkande” lågfrekvent buller över Mullsjö tätort och Ryfors Naturreservat undgås efter veto

Samma station med 50% större verk/turbin, och dubblerad effekt, ”hinderprövas” på nytt, packade med skohorn, med vakförluster som följd, då energifångst inte prövas.

När sju (7 st.) 15-åriga 100-m-verk föll för åldersstrecket sa 1836 medborgare på Tjäreborg Ängar nej till fyra (4) st. nya verk på 180 m, med lokalt veto som följd.

Före det att ett prospekts farliga miljöpåverkan, t.ex. buller/skuggor, har nått allmänhetens öron skall kommunalt, oåterkallerligt, tillstånd ges dvs. Carte Blanche

Riksintresset för kulturmiljövård Västra Rud– Rävön– Sölje, nyckelbiotoper, turism och orrbestånd gick före Bolagets egenintresse- nollacceptans bibehölls efter veto

Prospektör hade skalat bort VKV bortom 2 km, men där syntes 21 VKV till – chansning i glesbygd gick inte hem - fel i parti och minut beslogs med vetohot som följd.

Definitivt stopp för vindkraft på Kungbergen - Eolus Vind AB får inte lusa ned Grävlingekullarna.

Bergschakt, brobygge och serpentinvägar, väl dolda i en falsk MKB, som ”temporära”, klarlades som fasansfull naturförstörelse, och fick Kommunfullmäktige att backa.