Publicerat inom vindkraftsplaner

Linköpings kn bedriver förstörelse av andra kommuner med Malmslätts flygförbud som skäl utan hänsyn till menlig påverkan av god livsmiljö – Kungshult som blåkopia av Kungälv.

Hålaveden naggas i kanten väst Sommen

Den skrattande kinesen förser finfine svensken med kolverksenergitillverkade VKV för att nå Naturvårdsverksmålet om 100 TWh/år dvs. 121 TWh/år efter betald flöjling.

I vindvakar på Nävlingeåsen spås 47% nyttjandegrad jfrt med 24% uppmätt på Kristianstadsslätten (Isgrannatorp) intill med bullernivå > 40 dBA för bostäder inom 1 km.

Energimyndighetens STEM Vindkartering MIUU 2011, stämmer inte med verkligheten, varför plan på verkshöjning från 200 m till 350 m inom Marbygden, på Regeringens bord

Minst 140 st. 40-MW-440 m VKV i norra Östersjön utanför Stockholm förtränger Försvarsmaktens behov till förmån för symbolkraft - strid med den brutala verkligheten.

En karta med tre (3) Skåneverk är c/c 30 m runt Skåne - en prick på Öland är 17 verk – en havsplan om 50000 MW med max 14000 MW vattenkraft Back Up – kostnad: 2 bdkr

Nomenklatur förljugs då strandnära fastighetsvärden akut beslagtas med vad som kallas havsvindkraft, i syfte att exportera reglerkraft med sålunda sparad vattenkraft

Även om prospektörens finfina beräkningar visar 40,4 dB(A) så får i realiteten ca 25 bostäder överges, då de boende inte kommer att stå ut med VKV-dunkande buller.

Minst 10000 permanentbostäder blir sommarhus efter planer om 100 TWh/år vindel, då folk inte står ut med bullerinfernot blåsig vintertid, men trivs bra vid svag vind

Femton 6-MW-VKV om sägs ge 0,5 TWh/år, men för det ändamålet krävs nog 15 st. 10-MW-havs-VKV – ca 1 km från 25 bostäder – utan hänsyn till infra-/LF-buller och annat

För att nå full effekt i norska kontinent/GB-kablar ställs, i svensk natur, VKV så tätt, att turbinblad nästan slår ihop. 10-MW-x200 krävs då vindstyrkan < Nordsjöns

Avstånd är 7 km från Stortorget, 27 km från Götaplatsen och 57 km från Rosenbad – Malmö får vita plastemissioner, likt kalkdamm, som förr från Limhamns cementfabrik.

VKV NEG-Micon gav livslängd 12 år med nyttjandegrad 2001 om 28%, varefter 14% nåddes 2013 (= livslängd). Nya VKV påstås ha nyttjandegraden 56% dvs högre än Nordsjöns

Flyttfågelmassaker med 218 plastspridare för 180 mdkr kantade av sjöfartsleder, försvarskrav och Natura 2000 – turbin 25 MW, 310 m diameter - H = 345 m, världsrekord

Residensets sysselsättning löses med ansökningar om vindkraft - utan lösning på baselkraft efter behov, just nu även för miljön dyr el från Karlshamns oljekraftverk.

150 bostäder får >40 dBA, 500 >35 dBA, riskerar med havs-VKV jfrt TTs små VKV, träfasad och en falsk dansk analys av lågfrekvent buller som grund, att bli obeboeliga

Cynisk prospektering med VKV enbart med myndighetssamråd sker bakom ryggen på drabbad befolkning, vilket bakbinder politiker tidigt utan samförstånd med medborgarna.

Inom utpekade vindkraftområden i Kalmar kn finns 100-tals bostäder med bullernivå > 40 dB(A), där boenden fördrivs - vindkraft såsom varande miljöfarlig verksamhet.

Översiktsplan med områden för VKV, som inte anges miljöfarliga, t.ex. i Hässleholms kn, grund för ett förhands-Ja vs veto samt att en ”död hand” läggs över områdena

Tjäderargument sattes ur spel genom att tallar höggs ned, men tjädern flyttade bara 200 m, till en plats nära, verken varifrån verken skulle komma att totaldominera.

För båttrafik, fiske, flygtrafik, friluftsliv och Malmö hamn riksintressanta 60 km² beläggs av egennyttan med vistelseförbud mitt i Nordens största befolkningscentra

MKB gav 1500-2000 kvm- 6-MW-verk kräver 6000 kvm för att kunna resas med Jönköping LST-inhibition (2021-06-24 dnr 555-4262-2021) och krav på ny MPD-ansökan som följd

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

2§ pkt 4: ”vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden” – utan klimat-, miljö- och systemnyttor.

Grannarna fick rätt till god livsmiljö - i Danmark - där lokal omröstning avgjorde, och Vattenfall tyckte, att nog mycket Bad-Will-vatten, hade runnit under broarna.

Grannar till rekordverk synliga 5 mil i område utan Riksintresse med bara 7,1 m/s på 100 m besticks med bygdepeng för att utstå buller och annat. Acceptans är målet!

Gamesas´s prospektör på cykel - utan sedvanlig Merca, men detta påverkade inte Osby kn, vilket namninsamling gjorde (kraftverk på bild borteroderat pga 95% fyllnad).

Privata Penser inte lika lätt att dupera som skogsbolag och AP-fonder vid en kostnadstäckning på 28% på grund av för tät placering, lågt elpris och näst noll elcert.

Dom M 1130-13 i Vänersborgs TR påvisar att samhällsnytta saknas för VKV, dvs. ekonomisk nytta (utom för fabrikören), klimatnytta, miljönytta och systemnytta.

Numera byts VKV på 2 MW i MKB utan prut ut mot 7-MW-VKV, med helt annan påverkan på bl.a. örn. VKV stoppas dock av grannars egna örnstudier – om de görs "Up to date"

Bolaget tror sig vara i Markbygden, där få grannar fanns att fördriva, samt hundratalet renar, men vid Åby råder motsatsen – noll renar men många, många människor.

Landsbygdens folk kom inte till tals i en, för vindkraften, slagfärdig debatt med slagsida mot människors livsmiljö, djur och kultur till förmån för riskkapitalismen

Landsbygdens folk kom inte till tals i en, för vindkraften, slagfärdig debatt med slagsida mot människors livsmiljö, djur och kultur till förmån för riskkapitalism

Tyskt ”bidrag” till grannes el: 20 öre/kWh och 2 Mkr/verk till kommun, för att slippa 1000-m-regel, införd i Sverige 2020-04-22, (LST V Götaland dnr 551-11859-2019)

Cynisk vindkraft hänvisar till störning av utsikt från sommarstugor med falska löften om arbetstillfällen, som dock hamnar i utlandet, varifrån prospekteringen styrs

Antal MW går före nyttjandegrad, men syftet är nog att ”runda” vindkraftsvetot där vindkraft, som i Arvika, annars inte skulle komma på fråga p.g.a. svag vind, 6 m/s

Helsingborgs Stad byggde fågeldamm som stoppade Öresundskraft från att bygga – även sällsynta fladdermöss satte käppar i hjulet enligt Växjö TR M 5510-17, 2018-08-28

Friluftsliv-, Kulturminnesvård- och Naturvårdsområden i Lyckås, Huskvarna får verken AA, AB och AC - mitt på gränsen, med iskast som risk, och avstängning som följd.

Bemästra landvindkraft

Bok 2017, 415 sid., 600 kr inkl. porto. Buller. Effektivitet. Ekonomi. Exploatering. Internationellt. Landskap. Livscykelanalys. Livsmiljö. Samråd. Skadestånd. Skugg

Vindkraftsplanen är skriven för vindkraftsindustrins räkning. Flera grova fel och brister finns. Ett 20-tal grannhus får lösas in om vindområde Oxhagen byggs ut helt

Detaljplanekrav vid konkurrens om miljöfarlig verksamhet mellan verk satte stopp för billig vind, eftersom ett planarbete skulle ha blivit för dyrt

Schabraken skulle ha stått i Skånes största rekreationsområde till förfång för turism och näringsverksamhet, vilket kommunerna som Länsstyrelsen i Skåne framhöll

Sid. 14-: Läs gärna om otillräcklig vindstyrka och reglerkraft, förstörd livsmiljö, samt överskattad energifångst, jämfört med mångmiljardstödet, elcertifikat

Prospekt stoppat efter 6-årig långbänk -28 bostäder hade med korrekt källbuller, till skillnad från vindkraftskonsultens felaktiga, fått högre bullernivå än 40 dB(A)

Uppblåst vindstyrka (8,1 m/s) jfrt med korrekt (7,2 m/s) gav 172 verk inom 7 vattenrika områden (varav ett med annat Riksintresse) baserat på ”fakta” från prospektör