Publicerat inom vindkraftsmiljö

Maskinhus 33x9x10 m³ - torn 6-10 m diameter – blad 7x126 m², med kolkraftverksenergi för tillverkning och Sverige som lekplats för kaparekapitalism av god livsmiljö.

Offeranoder av aluminium förorenar havet i Östersjöns största flyttstråk för fåglar med utsläpp av 10 ton per verk under 25 år eller totalt 13 Mton inkl. Nordsjöns.

Samlingslokaler byggs för boende, som inte kan bo kvar - onödig elexport kostar fyra (4) mdkr per år – Staten tar notan – verken byggs i Kina - med nybyggd kolkraft

I strid med det unika människovärdet maximeras nyttan för Bolag och markägare på bekostnad av att enskilda individer eller grupper, som medvetet ges låg livskvalitet

VKV-ägares framfart halverar fastighetsvärden för miljardbelopp utan ersättning till drabbade då skadeståndsrätt bara ges av de sex (6) tillståndsgivande domstolarna

”På gränsen till det tillåtna: ””Inte värt att ha det så här”. .man kan inte sova på natten och vår sexåriga dotter har börjat vakna var natt och komma in till oss"

I den blinda tron, att vattenkraft kan användas dubbelt upp, dels som Back Up för VKV, dels för elförsörjning får ny Back Up-kraft byggas följd av ökande CO2-utsläpp

13 miljöfarliga 2-MW-VKV (on supply) ersätts med dieselgeneratorer om 26 MW - ett bevis på scenariot, att för varje MW VKV krävs samma effekt reservkraft (on demand)

Hälsan hotas hos boenden i 80 bostäder inom 4 gånger höjden från 40 st. 6-MW-verk med bullernivåer på 40-45 dB(A). Myndighetskontroll noll - egenkontroll föreskrivs.

Egennyttan, girighet, förnekar sig inte när egendomsrätten, faunan och floran, klimatet, livsmiljön samt systemnyttan försämras dvs. Baggböleri – historien går igen.

Ett av Sydsveriges mest populära områden för windsurfing, intill ett vackert kustlandskap, med spektakulär bebyggelse, omintetgörs av konkurrerande Öresundsvindkraft

För tio (10) bostäder överskrids krav enligt FHM i beaktande av att husen har träväggar. Runt Grännaberget får 15 bostäder nu högre ekvivalent bullernivå än 40 dB(A)

Akut infrabullerstimulering inducerar kärlsammandragning med ökat blodtryck som följd. Långvarig exponering av miljöinfrabuller kan utveckla avsevärt högre blodtryck

Med resultat från Strathclydeuniversitet, med 3500 mm årsnederbörd, och 60 m/s luft-/regnhastighet, kan omberäkning ske till 11 plastkassar/dag (1000 m årsnederbörd)

Svensk 3,6-MW-park på 13 VKV ger ca 20 ton plastspill under 20 år från turbinbladsfronten innehållande polyuretan och bisfenol A - utan tillstånd för farliga utsläpp

Bullerkrav nås på pappret med lägre uteffekt – 60 bostäder får > 40 dB(A) vid full effekt – lågfrekvent buller förträngs – bidrar bara till 0,02% av svenskt elbehov.

Extrema turbinblad tålde sand och regn, men bullerdämpande hajfenor, i plast, inte is. Efter fem (5) år på Grännaberget tappades ”tänderna” med ökat buller som följd

Då egenkontroll råder för den farligaste miljöeffekten av vindkraft för människor, buller, kan en dagbok över besvär enligt ICBEN vara saklig grund för Miljöanmälan.

Om, likt Schweiz, folkvilja rådde i Malung- Sälen, hade vi besparats 200 000 ton koldioxid från betong, epoxi och stål till 2045 jämfört med svensk elproduktion idag

Småföretag och natur kördes över av finansinstitut och VKV-bolag. Ca 500 feltippade lastbilslass och ”rödlistat” intrång utan tillsyn värd namnet – allt bortblåst.

Endast trädplantering kan balansera en galopperande temperaturökning. Obegripligt att svensk elförsörjning ersätts med VKV - med dubblerat koldioxidutsläpp som följd

Bolagets aktiehausse bröts efter politiskt konsensus, där folkstorm med 315 drabbade grannfastigheter, djur och natur samt Riksintresse avgjorde med röstetalen 37-12

God livsmiljö försvaras med näbbar och klor – gör ny tysk VKV-prospektering omöjlig. Svensk Natur är glesbefolkad och öppnar famnen för en ”Död hand” över landskapet

Bolaget drogs sig ur då verk på 150 m var för små, men med 250 m duger nog lönsamheten. Demo-bild på skaleffekt av dagens typ av maskiner inlagda i tidigare ansökan

Ca 1,4 km makadamväg per verk krävs i Viksjö, vägar som, på t.ex. Grännaberget, kvarstår efter 10 år. I makadam växer vare sig skog eller orkidéer.

Tio gånger totalhöjden krävs mellan verk och bostad. Vilda djur stoppar 300 st. 4-MW-VKV. Elledningar i luften kan knappt byggas p.g.a. folkstorm – kablar för dyra

Cynisk vindkraft sopar bort landets sista, oplanerade, tysta områden, om dessa inte regleras med en översiktsplan, vilken i sin tur kan vara grund för kommunalt veto

Positiva rapporter och gammal skåpmat refereras i Naturvårdsverkets, NVs nya remiss Buller från vindkraftverk, vilken kan få negativa följder för människors hälsa

Naturvårdsverket, NV, bemödar sig inte om svensk livsmiljö, människors hälsa eller natur här, t.ex. vid gigantiska Markbygden, men stoppar gärna dansk vindkraft.

Bullerberäkning 2008-08-28 i bygglov anger alla VKV i Mode 2, kontroll anger Mode 4 i viss vindriktning – VKV körs i Mode 3 dvs. tillsyn = noll, v.g. se sid. 58-65

Klagomål avvisas trots kalkyl och bildbevis (film) på att 30 min. skuggtid per dag vida överskrids, citat: ”Lite skuggor får man väl tåla för den goda sakens skull!"

Otillåten skuggtid efter 10 år, eftersom skuggreglering saknas och dyr att installera – grannarna, 333 meter från VKV, får ta notan i form av försämrad livsmiljö.

Hemmesdynge får behålla sin goda livsmiljö och sitt vackra landskap - Trelleborg Miljönämnds beslut stod sig i efter dom i Miljödomstolen

Medicinska effekter outredda. Gräddfil finns genom rättsosäkerhet, bristande regelverk och obefintlig myndighetsinsyn genom egenkontroll. Hotad fauna blir åt hotad

Energi, ljud och rörliga skuggor från 24 vindkraftverk undveks – blev bara två (2) verk. Ca 30000 invånare sommartid drar en lättnadens suck.