Publicerat inom fauna och flora

Enda sättet att stävja fågeldöden är nedstängning av VKV, då annars en massaker väntar runt våra kuster m.h.t. att vindkraftens egenkontroll råder även för fågeldöd.

Svenskt Baggböleri saboterar klimatmål med VKV i st.f. växande skog, VKV, dels med stor CO2-emission jfrt nuv., dels med avverkad skog i st.f. massiv, unik CO2-sänka

Olika arter leker samtidigt på Energimyndighetens lekplats Storgrundet/Utposten 2, vilket endast är möjligt inom symbolkraften - i syfte att nå famöst 100 TWh/år-mål

Även om MÖD tjäderdom 2015 hålls, så kommer antalet tjädrar att påverkas i hela landskapet, om VKV placeras i de få områden, där fåglarna har sin passande livsmiljö.

Sveaskog drar ned avverkning med 20%, så biosfärområde kan fredas, dels i gallring (t.ex. Hultema, Motala kn, under tjäderspel, Växjö TR M 4237), dels i döljande snö

Rätt till god livsmiljö väger lätt, när det öppnas upp för biljard-kr-Klondyke med ödelagd natur, kultur och livsmiljö som följd - girigheten vädrar snart nytt guld.

Ca en (1)% av svensk skog beläggs med makadam för att nå 100-TWh/år-målet – skog, som tog generationer att växa upp - med 5000 rostade VKV och betongkullar som följd

För frost obeständig balsa till turbinblad kräver, tillsammans med 3M-tejp, glasfiber och epoxi, lätt stomme, allt i syfte att skapa ”hållbar” miljö - utan regnskog.

Markvibrationer tros vara huvudorsak till varför hov- och klövdjur flyr VKV, men faunan kan även störas av det ultravioletta LED-ljusets skarpa blixtar, dag som natt

Insekter dödas i samma laminära skikt som turbinblad på höga VKV finns, vilket kräver radardetekterat stopp, då insekter är nödvändiga för pollinering av grödor, mm.

Hinder för vindkraftsmattor i källvattenområden är småsjöar, gölar och diken, som utan strandskydd kommer att ”manglas” med ökande översvämningsrisk nedströms följd.

Översiktsplan med 183 verk, som lägst 1,7 gånger höjden från bostad, ger vid 35 dB(A) högre ljudtryck i trähus än FHMs krav – möss påverkas menligt vid 70 dB/100 Hz.

Fronten på turbinbladet spricker efter slag i 300 kmt av hagel, regn och snö. Bolagen redovisar inte hur plasttonnen tas om hand efter vindkraftsepoken I mark/vatten

Inför Bron krävdes 10-åriga skalstudier på LU för att säkra saltvatteninflödet – nu ställs VKV mitt i Flintrännans havsström – utan tanke på Östersjöns goda bestånd.

Som på Rosendal saknar MPD tillit till att kvällsavstängning tillräckligt skyddar Barbastell med revir längs å mitt i prospektet, därtill snävt utrett jämlikt EU-dom

Nano-partiklar av plast kan tas upp av alger/bakterier, som föda åt plankton, vilka utgör mat åt karp, för att sen nå högre i näringskedjan – problem att klarlägga.

Gängse jäv bland VKV-konsulter har nu spridit sig ända upp på Glötesvålen och till Mark- och Miljööverdomstolens ”expert”, som samtidigt erhöll bygdepeng och arrende

Veritabel lavin av havsvindkraftverk - felaktigt placerade på land - rundar EU-dom om artskydd och biotopinventeringar, med risk för utrotande skaleffekter som följd

FSC talar vackert om naturvård och social hänsyn. Bolagen har, utan konsekvenser, år ut och år in, inte följt den viktiga standarden vid start av stora VKV-prospekt.

Myndighet och domstol är skyldig att lita på ett prospektörsdokument. Först efter egen utredning av färskare datum, kan en granne påverka ett tillstånd eller en dom.

Dagbrott av berg om 30-40 ha och krossverk inom källvattenområde hotar fisket p.g.a. urlakning av tungmetaller, då sedimentationsdammar saknas jämfört med Kallak mfl

När sex (6) örnar hade dödats kunde inte fler örnar dödas, så då kom slutsatsen, att örn ser svart bättre än vitt. Kan all örn redan ha dödats, som vid Ryssby/Rögle?

Fladdermöss sätter sig på VKV-torn och dödas då lungorna sprängs av tryckvågor från turbinblad i 300 kmt - samt blir sedan fågelmat. Barbastell m.fl. stoppar VKV.

Träd med örnbo huggs ofta ned för att ge plats för lukrativa VKV-prospekt, så örnarna söker med skarp blick efter annan boplats - kan byggas av var händig VKV-granne

Efter dom M 1413-16 2016-12-21 i Svea Hovrätt, kommer nu skydd för tjäderskogen i M 10104-17 2018-12-20 i Svea Hovrätt, t.ex. krontäckande tallskog (med blåbärsris).

Ängshöken och höksångaren räddar Ölands Världsarv efter dom 2016-12-20 M 2624-15 i Mark- och Miljödomstolen, Växjö (tillstånd från kommun och Länsstyrelse upphävs).

Fågelskådespelaren fann en (1) tjäderhöna medan en ornitolog fann 10 spelande tuppar (skyddsavstånd 1 km enligt SNV 2012) – tvärstopp i MMÖD dom 2016-12-21 M1413-16

Bolaget högg i sten i Torsby glesbygd. Politikerna gick inte att köpta. Jättekonstruktioner förstör inte hembygden för mycket lång tid. Vildmarken bevaras från VKV.