Publicerat inom vindkraftekonomi

Vindkraft kostar mest när det inte blåser, vilket döljs i sol och vår-kalkyler, där Staten skall stå för nybyggnation av reglerkraft med samma effekt som VKV + kabel

Svensk el var billig, ren och säker, men beslutsfattande myndigheter och domstolar sol-och-vårades av vindkraftslobbyister, f. v. b. till kommunerna – grannen notan.

Svensk industri går på knäna under utlandets jubel över stabil svensk elexport västerut via Norge till England, Nederländerna och Tyskland, till drömpriser för dessa

Höga matpriser för t.ex. skånskt bröd/tomater beror, i brist på statlig styrning av reglerkraft, på att el är dyrast, när det inte blåser så slopad matmoms relevant.

Ju större andel vindel desto högre totalkostnad - dyrast av kraftslagen, med risk för systemkollaps vid högre andel än 30% av elförsörjningen m.h.t. frekvensobalans.

Inom 2 km från verket kan en fjärdedel av huspriset vara borta med vinden. Ogörligt att få skadestånd med domstol, som beviljar VKV, för att sedan pröva värdeförlust

Belåningsvärden kan sänkas för granngårdar följt av konkursrisk och minskad livsmedelsproduktion, medan markägaren, där vindkraften står, har flyttat till Östermalm.

Av elexport övergödda och pengastinna elbolags konfiskation av fastighetsvärde, livsmiljö och natur, baserad på en oekonomisk vätgashypotes, verifieras allmängiltigt

Trick med 10 försvunna bostäder, 1000 h/år borttagna vid skuggtidsberäkning samt noll lågfrekvent buller, kan ge prospektör god ekonomisk vinning dvs. högt säljpris.

"Svart" Back Up, i form av svindyr el från Karlshamns oljekraft, krävs, när det inte blåser till - när det blåser till så sjunker spotpriset – en då bortblåst intäkt

Halvering av nyttjandegraden på 9 år = livslängden, blåser VKV-kalkyler med livslängder varierande mellan 25 och 35 år - i MKB godkända av myndigheter och domstolar.

Då SVK inte hinner bygga ut elnätet fort nog, så skall vindkraftsägare ändock få betalt för att flöjla turbinbladen, då det blåser mycket – elkonsumenterna får notan

Eons 2014 olönsamma, nedlagda prospekt med 6,6 m/s vindstyrka 100 m över mark tvättas grönt med förlustavdrag på 30% - elkunder, naturen och skattebetalare tar notan

Vindlov anger vindstyrkor högre än Nordsjön - ett trolleri i ekonomi jfrt med den brutala verkligheten, som kommer ifatt på svensk mark: mindre blåst än Nordsjöns.

Fyra mdkr kostnad för utanför GB flytande 50-MW-VKV kräver elpris om 2,22 kr/kWh för att gå runt på i Nordsjön uppmätt livslängd om 12,5 år – ett elpris snart gängse

Armkrok med bestickning för att ge fler kommunala tillstånd, ger än mer instabilt elpris – igår 357 öre/kWh – idag 17 öre/kWh dvs. 1700-tal, då vindmöllor malde korn

Påstådd en (1) arbetsplats per 10 VKV minskar inte hög arbetslösheten, då VKV-rallare flyttar runt från prospekt till prospekt, som vid batterifabrikerna i Norrland.

Batterifabrik och fossilfritt stål drömsyn med elförbindelse från Norrland till Norge via ny ”Harsprångsledning” – låga elpriser för elområden 1-2 då illegala enl EU

För att klara frekvensen 50 Hz, då det inte blåser, får bolagen betalt för att inte använda el, dvs. ett negativt elpris - övriga elkonsumenter får notan, som ett nu

Med 0,6, 0,8 resp. 0,7 m/s uppblåsta vindsiffror för Hultsfred, Ljungby och Markbygden överdrivs energifångsten i MKB och ekonomin med 31, 42 och 33%= förhöjt elpris

Värdeminskning upp till 23% i närområdet upp till två (2) km från verk utan att grannar får kompensation, dvs. konfiskation utan samhällsnytta - enbart med egennytta

VKV som förorenare av plast, vetenskapligt belagt 2021, t.o.m. på norska glaciärer - Miljönämnden tiger, MPD blundar och MMD slår dövörat till – plastVKVskatt logisk

WIND Re-Powering krävs för, för låga verk i Dalarna dvs. resten av naturen förstörs, då högre verk ger glesare torn. Kommunerna ombeds ge Ja före analys värd namnet!

Finfint kontrakt kan beröva Ripfjället på merparten av dess bygdepenningarna. Konstbyggnader för att få upp verk i branter berövar fjället på dess prakt - för evigt.

Danska hus minskar med 0,25% per 100 m från 8% på avståndet 500 m för 100-m-verk fram till 3,7 km från verk. För 300-m-verk torde värdeförlusten bli 3 gånger så stor

För 200-m-verk gällde enligt dom M 834-15 sakägarrätt inom fyra (4) km så sex (6) km bör ge rätt till skadeståndstalan 2021 visavi verksamhetsutövare /ev. markägare.

Den som uppför vindkraft, följt av miljöstörningar, är, enligt Miljöbalken 32 kap. § 3 och § 6, skyldig att ersätta den som drabbas av värdeförlust på sin fastighet.

Danska VKV får ca 750 Mkr/år för att inte producera 3 TWh el. Med det svenska målet om 100 TWh/år får ca 21 TWh ”nedregleras” för ca 5,25 mdkr/år.

Ebberöds Bank är legio med en tredjedels ränta jämfört med inflationen. Samma sak råder för en vätgasbil driven med vindkraftsel – en 3-del jämfört med en batteribil

Vid 47 TWh/år vindel jfrt med 74 dito enligt Sv N krävs för elnätet resp. reglerkraften, 10 st. Sydvästlänkar resp. 20 st. Karlshamnsverk. Elkonsumenterna får nota

Vindel billigast, då det blåser för fullt. Reglerkraft, under ca 75% av tiden, dyrast, även för klimatet, baserad som den är på orientisk olja, rysk gas och tysk kol

Vattenfall felsatsade på Lillgrund med rekordlåga 33% i nyttjandegrad. I Bruzaholm, blir dito än lägre, 30%. Åter kan Vattenfalls pengar kastas i sjön - fast på land

Jämfört med 0,45 kr per kWh visar kalkyler över 8 år på 557 verk inom 50 prospekt med totaleffekt 2003 MW och 15 års ekonomisk livslängd, elpriset 0,90 kr per kWh.

Krav på nedreglering i Mode 5 (500 kW) med 100,4 dB(A) som källbullernivå neglicerades - utan annat än egen”kontroll” finns miljoner kr att tjäna i Mode 0 vid 850 kW

Av bud på 9 mdkr kan endast ca 6,6 mdkr fås ut i energi. Budet är cirka 35% för högt eftersom vindstyrkan inte är som tänkt. Energifångsten blir bara 74% av tänkt.

Kompakt vindkraft ligger bakom dålig lönsamhet och lägre nyttjandegrad, då verken numera ställs allt närmre varandra, varvid fler verk krävs än vid optimal placering

Förlustprospektet Gröninge söder om Hycklinge/Horn, Kisa, Kinda kn, stoppat då direktionen kände sig blåst – det blåste för lite i skogen med röda siffror som följd.

Höjden 150 m otillräcklig för tillräcklig utdelning av elcertifikat – liksom 105 m är för låg höjd för tusentals andra redan tillståndsgivna verk (nu i malpåse?)

Låg nyttjandegrad jämfört med hav, beroende av att vinden mojnar nattetid på land, gör VKV till oekonomisk och en vildkatt i elsystemet, för bullrig nära bostäder

Det är säljarens ansvar att upplysa om kommande vindkraft, känd eller planerad, eftersom negativ inverkan på fastighetsvärdet är uppenbar.