Publicerat inom vindkraftsdomar

För att bemästra förväntad invasion av 1000-tals Havs-VKV krävs ombud för 100000-tals drabbade grannar att föra talan i hos mynd. och i domstolar vs god livsmiljö.

Bullerberäkning för 2,3-MW-verk jämfört med pågående bygge av 6,9-MW-verk irrelevant, som grund för dom M2494-15 – bullernivå 37,7 > 35 dB(A) inom Naturreservat, NR.

Egenintresset tar över skydd av djur och natur, när granskning inte kan ske under säsong för t.ex. tjäderspel och fladdermöss med autoboxar utan Bolagskonsulten rår.

I brist på kompetens hos beslutsfattande myndigheter och domstolar, och tid, ges rävarna vid VKV-vävarna och dessas lakejer Carte Blanche över landskap och livsmiljö

Nio (9) års kamp och fördrivning, gav grannar rätt, då 6-årigt oriktigt bygglov också stoppas av Regeringen - med Kallinges JAS-radar som slagträ - andra till lärdom

För 57 verk är tilläggsisolering mot lågfrekvent buller ogörlig utan fasad i tegel/betong dvs skälighetskravet i domen överskrids och inget sker – boenden får flytta

Par vid Toulouse - sjuka av tryckförändringar från roterande turbinblad, men friska bortresta från bostaden, 700-1300 m från verk - får stort skadestånd: 128000 EURO

Fördrivning av ursprungsbefolkning kriminell i oljeland där egennytta väger lätt jfrt med här. Vinterbete omöjligt med 80 verk. Statnett betalar rättegång/skadestånd

Många bostäder finns inom fyra gånger höjden från verk i strid med beslut i LST V Götaland samt inom 18 graders horisontvinkel i strid med dom M4499-15 vid Växjö TR-

Civilrätten har länge lyst med sin frånvaro, där grannars livsmiljö, natur och fastighetsvärden och är ett gratis smörgåsbord för hugade prospektörer och finansiärer

Dom M35-19 dat. 2021-04-28, Östersund TR, avslår/slår fast 3 km skyddsavstånd för renkalv medan 601 m gäller försvarslöst småbarn i Vaggeryd - renar kan inte flyttas

MÖD upphäver MPDs tillstånd i M10193-19, då Bolagets vilseledande villkor ”köptes” av MPD, i strid med krav på 900 m och 35 dB(A) i översiktsplanen för Mariestads kn

Vid tillståndet kända betingelser dvs. brist på elnät eller nedgrävda pengar är osaklig grund för tidsförlängning enligt prejudikat i Svea HR 2020-12-21 (M 2402-20).

Dom i mål nr M 1130-13 vid Vänersborgs TR påvisar brist på samhällsnytta för vindkraft, varför Bolagens förslag saknar saklig grund, att ta bort individskydd för örn

Medborgares och föreningars samrådsrätt upphör. Miljöprövning efter inbördes myndighetssamråd. Bolagets ”MKB” och villkor gäller - utan hänsyn till god livsmiljö.

VKV-prospekt är jämt partiskt utredda, varför sista halmstrået för god livsmiljö kan vara en resningsansökan till HD enligt § 12 Ärendelagen / § 23 Förvaltningslagen

Att höja VKV enligt MB 16 kap. 2 § 1:a st./men. 2, godtas inte ens för 9 m (MMÖD M 1789-18 2019-01-17) och ity inte heller för 50 m (MMD Nacka M 5761-17 2019-03-26).

Bälleforsverk i Fimmerstad, Töreboda kn, flyttades mer än MMD M 2924-13, Växjö Tingsrätt, Växjö - 99 m ansågs vara "smärre" flyttning enligt tillsynsmyndigheten.

Info om vindkraft visade världsrekord i vinkel mellan horisont och verk, 20 °, jämfört med dom M 4499-15 vid Mark- och Miljödomstolen 2016-06-13 om högst 18 °