Publicerat inom vindkraftsbuller

Kusten får bullernivå > 40 dB(A), naturreservat > 35 dB(A), prospekterade VKV om 15-20 MW finns inte ännu, nedisning samt säkerhet för kablage till land, mm, outrett

Tusentals VKV till havs ger strandbostäder otillåten bullernivå, ”bakifrån”, när eldorado för havs-VKV står för dörrn, bejublad av egenintresset VKV och statsmakten.

Gängse av Naturvårdverket förordad markdämpad modell NORD2000 olämpligt till havs där i stället Naturvårdverkets havsmodell SNV2002 bör nyttjas för fullgod livsmiljö

Eftersom beslutsfattade myndigheter och domstolar står utan kontrollverktyget WindPro kan 55 MW ny vindkraft ges tillstånd där drygt 40 dBA redan råder vid flera hus

Naturvårdsverket anser fenomenet omätbart, men i Nederländerna gick det bra, med bullernivå lika den för havsvindkraftverk - utan markdämpning, t.ex. på Värmlandsnäs

MÖD/MMD/MPD/LST godtar, efter konsultfel enl. H&J (2011), att 90% av hus har lika stor väggdämpning, som danska stenhus, medan 68% av småhus under 26 år byggts i trä

Tumlare ges utrymme medan människor mellan Böste och Ystad får leva med 40-46 dBA – så snart det blåser på - med SNVs egen bullermodell 2001 för havsvindkraftverk.

Sömninstitut påvisar efter 5 år ca 3,5 gånger vanligare förekomst av ”dunkande” AM-buller under natten än på dan, fördjupning inomhus, i synnerhet i gryning/skymning

Elforsk 98:24 kräver 30 min. mättid för buller från VKV m.h.t. vindby (ca 20 min. intervall) då infrabuller eljest kan mätas vid normalvind och referensen för vindby

Korrekt 45 dB(A) minskas 2 med NORD2000, 2 dB(A) med felaktigt avstånd mellan mätplatta och turbincentrum (maskinhus förträngs) samt 1 dB(A) med mätfel till 40 dB(A)

För att uppfylla FHMs krav på lågfrekvent buller inomhus beaktas felaktigt resonansfrekvens i danska hus men inte högsta dB varvid väggdämpning blev ca 6 dB högre.

Beräkningsmetod för spårtrafik, och mjuk mark, samt egenkontroll bäddar för förstörd livsmiljö. Därtill ställs verken alltför kompakt med interferensbuller som följd

Öresundskrafts plan på 6 VKV vid Sagobrunnens barnstuga stoppas. De smås middagssömn behålls - och livsmiljö för 40 hus – utan miljöfarligt buller högre än 35 dB(A).

Omvänd bevisbörda är orimlig, när så många människor drabbas av VKV-buller, som nu. Krav på 10 ggr totalhöjden för VKV bör gälla som utgångspunkt för skyddsavstånd.

Artikel vid INT2019: Bostäder norr om större VKV-stationer drabbas oftast, då flest fönster finns åt söder, med liten eller ingen isolering från lågfrekvent buller.

Nu 241 m höga VKV med ingen maskering av buller vid mark jämfört med trädbrus i 21 år gammal norm. Därtill sätter barbastell och vattendrag stopp för VKV Gräsgärde.

Elva nya 3,6-MW-verk hade nätt och jämnt startats i Grimsås, Tranemo kn, då fel bullerberäkning upptäcktes. Bullernivå mättes vid vindstilla på flygplats i närheten.

I underlaget för Stömne, Arvika kommun, fanns 40 drabbade bostäder, men faktum är att minst 200 är sakägare (inom 3,4 km enligt MÖD M 1413-16, Svea Hovrätt, Nacka).

Kalkylatorn beräknar Lden (Day Evening Night Sound Level) för varierande timsvis indata, samt omvandlar andra bullervärden till dB(A), ger decimaler, etcetera.

Nya riktlinjer anger dygnsriktvärdet 45,0 Lden. Avdrag krävs om 10,0 Lden för nattetid (n) kl 22-06 och 5,0 Lden kvällstid (e) kl 18-22. Krav 45,0 Lden = 38,3 dB(A).

Skrift från Ljudmiljöcentrum, Lunds universitet, belyser forskarnas syn på livsmiljö intill VKV vad gäller bullerpåverkan och avstånd, påverkan på landskap och natur

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden vid Brännö. Göteborgs stad. Tusental fritidsboende på öarna kunde ha drabbats.

Halvön Tången, Wallhamn, med rekreationsområde och småbåtshamn, hotades av två (2) st. 3-MW-verk. Påverkar bostäder, natur och näringsliv.

Med korrekt terrängmodell, korrekt källbullernivå och frusen mark, nattetid, samt med klar himmel, fick sex (6) bostäder högre bullernivå över 40,0 dB(A)

Gränsvärdet inomhus kan hållas för moderna väggar men knappast för enklare fritidshus. Vidare dämpar fönster med större glasavstånd bullret bättre än isolerglas.

Såväl effekten på verken som antalet verk inverkar på skyddsavståndet mellan bostad och vindkraftverk i syfte att bibehålla en god livsmiljö.