Publicerat inom Riksintresse

Riksintressen för Försvarsmakten, fiskerinäringen och Kulturminnesvården samt ett mångårig landskapsbildskydd städas bort av allsmäktigt egenintresse för vindkraft.

I samråd framförs krav på att riksintresseanspråk i 3 kap. 10 § Miljöbalken skall justeras något lite, så att vindkraft ges företräde jfrt med Försvarsmaktens behov.

Riksintresse för kulturmiljövård Västra Rud – Rävön – Sölje ligger 3,5 km från närmsta verk jämfört Bolagets 5 km, som ökat avståndet och gjort bildmontaget suddigt.

Verk i samrådsunderlag gjordes osynliga från Riksintresset Gumhem vid Åsunden i Kinda kn (sid. 6. i länk) – VKV bortom 5 km försvinner - landsomfattande systematiskt