Vindkraft

Sedan barnsben har jag bemödat mig om hållbar miljö, minimalt påverkad av kortsiktigt tänkande. Under årens lopp har jag, som fågelskådare och växtkännare, sett naturen krympa genom prospektering av varje livsutrymme. I Sverige föröds avlägsna, pastorala miljöer – våra sista utposter för god livsmiljö, natur, som har besparats industrialismen, för att nu ”malas” ned. Ett exempel härpå är vindkraft med dess stora behov av area och infrastruktur, beroende av låg nyttjandegrad. Skadlig påverkan fördubblas med vindkraft, då reservkraft måste byggas, när det inte blåser, med nuvarande vattenkrafteffekt redan uttömd, som stabilisator. Som mångårig vindkraftanalytiker bistår jag med följande:

  1. Bildmontage
  2. Bullernivåanalys
  3. Energiberäkning
  4. Skuggtidsberäkning
  5. Yttranden och överklagningar
  6. Utvärdering av bygglovs- och tillståndsansökningar
  7. Utvärdering av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, och översiktsplaner.

Det finns ingen utbildning för att granska vindkraftsbuller men min kompetens med betyget fyra av fem möjliga i akustik för laborator (docent) Tor Kihlman i civilingenjörsexamen vid LTH den 1 juli 1970 torde vara tillräcklig. Mellan 1992 och 1998 skrev jag en doktorsavhandling, vari akustik ingår, v. g. se sid. 118-126 i följande länk:

Kontakta mig gärna via info@bertil-persson.se alt. mobil / tfn 0739 33 51 11 / 040 44 65 30, tack!